ז ה

תקנון האתר

1.1 אתר האינטרנט nammal-sleep.co.il (להלן: “האתר”) משמש כאתר לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מחסני הנמל סליפ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של מחסני הנמל סליפ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.7 יש לפעול על פי הנחיות השימוש באתר.

1.8. משתמש אשר ממבצע שימוש באתר רשאי לבקש הזמנות רהיטים ואקססוריז מהמאגר המצוי באתר וזאת בהתאם

לתעריפים המפורסמים באתר ובהתאם לזמינות במלאי.

  1. אודות המכירות

2.1 מחסני הנמל סליפ מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.
2.2 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן “דף המכירה”).
2.3 חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2.4 טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”).
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.5 מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של מחסני הנמל סליפ. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי.
2.6 חשוב להבהיר כי ההרשמה למחסני הנמל סליפ מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות מחסני הנמל סליפ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של מחסני הנמל סליפ.
2.7 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מחסני הנמל סליפ. הרישום שנרשם במחשבי מחסני הנמל סליפ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
2.8 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות למחסני הנמל סליפ בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. מחסני הנמל סליפ, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.9 במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של מחסני הנמל סליפ לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו מחסני הנמל סליפ זכאים לבטל את ההזמנה.
2.10 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר אין פעולה זו מחייבת את מחסני הנמל סליפ. רק כאשר יתקשר הלקוח וימסור את פרטי כרטיס האשראי, יחליט נציג מחסני הנמל סליפ האם לאשר את ההזמנה וזאת על פי תנאי התקנון, במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג מחסני הנמל סליפ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של מחסני הנמל סליפ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, מחסני הנמל סליפ זכאית לבטל את ההזמנה.
2.11 מחסני הנמל סליפ תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות למחסני הנמל סליפ בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

  1. שיטות המכירה:

3.1 מכירה רגילה
3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת מחסני הנמל סליפ שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל מחסני הנמל סליפ בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה ממחסני הנמל סליפ הינה על פי תנאי ותקנון אתר מחסני הנמל סליפ בלבד.

  1. אישור הזמנה ודרכי אספקתה

4.1 מחסני הנמל סליפ ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
4.2 מחסני הנמל סליפ יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. מחסני הנמל סליפ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
4.3 מחסני הנמל סליפ לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מחסני הנמל סליפ בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מחסני הנמל סליפ או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מחסני הנמל סליפ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, מחסני הנמל סליפ ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
4.6 התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו מחסני הנמל סליפ מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל לקוח. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
4.6.1 חברת מחסני הנמל סליפ רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.
4.6.2 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.7 דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מחסני הנמל סליפ לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.8 הזמנות מהאתר מתבצעות במשלוח וזמני אספקתם יתואמו מול מחלקת שירות לקוחות.
4.9 בעת אספקת המוצר, רשאית מחסני הנמל סליפ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
4.11 יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מחסני הנמל סליפ, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
4.12 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת מחסני הנמל סליפ שאינה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.
4.13 מחסני הנמל סליפ מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה.
מחסני הנמל סליפ מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.
במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד מחסני הנמל סליפ בעניין זה.

  1. שירות לקוחות

5.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי.
5.2 פרטי מחסני הנמל סליפ ואופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור צור קשר, באתר שלנו.
5.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מחסני הנמל סליפ בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

  1. כשרות להשתמש באתר

6.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
6.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
6.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
6.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.6 מבלי לגרוע, תהא מחסני הנמל סליפ רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף בקנייה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במחסני הנמל סליפ ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג’ ו/או לסחור בו.

  1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1 כדי לרכוש מוצר או שירות , יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים.
7.2 המידע הנ”ל יועבר למחשבי מחסני הנמל סליפ ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. מחסני הנמל סליפ אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ”ל מחסני הנמל סליפ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מחסני הנמל סליפ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.3 מחסני הנמל סליפ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מחסני הנמל סליפ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  1. ביטול עסקה ו/או כשל תמורה

8.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
8.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך באיכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
8.2.1 ברכישת פריטים בייצור אישי, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
8.3 ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למחסני הנמל סליפ ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול
8.3.3 מוצר שהורכב בבית הלקוח, לא ניתן להחזיר. עמכם הסליחה.
8.3.4 לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידות או בהתאם לדרישות מיוחדות אחרות.
8.4 תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת מחסני הנמל סליפ, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם וזאת בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן
8.5 תוצאות הביטול עסקה/החלפה שלא עקב פגם:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית מחסני הנמל סליפ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך ממינהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בביטול עסקה בגין מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי – תגבה עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה של חברת האשראי וזאת עד לגובה 2.5% מסכום המוצר בזמן הרכישה בפוף לחוק.
החזר כספי בגין מוצר שנרכש באמצעות שיק כ-5 ימים לאחר מועד פירעון השיק.
עסקה שנעשתה ושולמה התמורה ע”י הלקוח באמצעות תווי קנייה/שובר הנחה – לא תחול כלל זכות הביטול על מוצר זה.
8.5.1 מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לתקופה אשר מצוינת על גבי הזיכוי בלבד. מחסני הנמל לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בתקופה המצוינת על גבי הזיכוי .
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור של עד 2.5 במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף להחזרת המוצר כאמור להלן.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע”י מחסני הנמל סליפ.
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למחסני הנמל סליפ או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר מחסני הנמל סליפ, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה שלנציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר למחסני הנמל סליפ במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה.
מוצר שיצא ממחסני הנמל סליפ לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר למחסני הנמל סליפ במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
8.5.2 החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק
8.5.3 מדיניות החזרה/החלפה: חברת מחסני הנמל סליפ עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. לפיכך חברת מחסני הנמל סליפ לא מאשרת החזרה ו/או החלפה אלא על פי קביעת החוק המפורשת, להנהלת מחסני הנמל סליפ הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה.
8.5.4 מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לשישה חודשים בלבד מתאריך הפקת החשבונית המופיע על גבי החשבונית. מחסני הנמל סליפ לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בששת החודשים הראשונים מיום הזיכוי.
8.6 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.7 מחסני הנמל סליפ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
8.7.1 במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
8.7.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
8.7.3 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
8.7.4 אם יתברר למחסני הנמל סליפ כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג’ ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
8.8. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית מחסני הנמל סליפ לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, מחסני הנמל סליפ לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
8.9. מחסני הנמל סליפ תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, מחסני הנמל סליפ רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ”ל ו/או להפסיקם.
8.10. כשלון תמורה:
מחסני הנמל סליפ מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה מחסני הנמל סליפ לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח למחסני הנמל סליפ הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.
8.10.1 במידה ומוצר אזל במלאי, המוצר יבוטל מההזמנה.
8.10.2 בהתאם לשיקול דעת החברה במקרה של פגם במוצר החברה רשאית לתקן את הפגם או לספק מוצר חדש זהה בזמן סביר.
8.11 הובלה והרכבה: מחיר הובלה / הרכבה ישולם ישירות לחברת ההובלות החיצונית. יתכן תיאום ו/או תשלום נוסף עבור הובלה חריגה (לרבות קומה גבוהה וכו’) או אמצעים מיוחדים הדרושים לשם הובלת המוצר (פירוק, מנוף וכו’), אשר אינם בשליטת ובאחריות מחסני הנמל, וככל שידרשו, אלו יתואמו בין הלקוח למוביל ובאחריותם בלבד.
8.12 ברכישת מוצר מתצוגה המוצר נמכר כפי שהוא (as-is) לאחר בדיקת ואישור הלקוח, ובכל מקרה מחסני הנמל סליפ לא תישא בשום אחריות בקשר עם המוצר.
8.13 במקרה של רכישת מוצר במבצע החזרה ו/או ביטול המוצר יהיה בהתאם לתנאי המבצע.
8.14 מוצר שיצא ממחסני הנמל לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירוב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר למחסני הנמל במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.
8.15 החלפת מזרן במהלך תקופת 30 לילות ניסיון תתקבל רק אם לא נפתח מאריזתו המקורית. 
8.16 מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

  1. אחריות

א. אחריות בגין מוצרים/שירותים
9.1 האתר הינו פלטפורמת מכירות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים של חברת מחסני הנמל סליפ המוצעים באתר, מחסני הנמל סליפ הינה היבואן של חל’ מהמוצרים המוצעים באתר.
9.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מחסני הנמל סליפ.
9.3 מחסני הנמל סליפ לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של מחסני הנמל סליפ בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
9.4 מחסני הנמל סליפ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
9.5.1 מחסני הנמל סליפ אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, ,האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על מחסני הנמל סליפ ממנה נרכש המוצר. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
9.5.2 אחריות הניתנת על המוצרים אינה חלה על מידע הנשמר בידי הרוכש על גבי המוצרים, מחסני הנמל סליפ אינה נושאת באחריות על המידע (data) שאוחסנו במוצרים.

9.6 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.7 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מחסני הנמל סליפ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו
9.8 מחסני הנמל סליפ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מחסני הנמל סליפ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזקו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור מחסני הנמל סליפ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך.
9.9 מחסני הנמל סליפ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.10 מחסני הנמל סליפ לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
מחסני הנמל סליפ אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

  1. תנאים נוספים

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר מחסני הנמל סליפ , כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מחסני הנמל סליפ ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מחסני הנמל סליפ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
10.2 אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י מחסני הנמל סליפ.
10.3 רישומי המחשב של מחסני הנמל סליפ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.
נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.

10.5 קישורים באתר

ככל וימצאו באתר קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותנו (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו”ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית. אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.

  1. שונות

11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, בלבד.
11.2 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 5/4/2020 וניתן לשינוי בכל עת ע”י מחסני הנמל סליפ, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
קנייה מהנה מצוות מחסני הנמל סליפ.

דילוג לתוכן